Noutati

Statut

CAPITOLUL 1

DISPOZIŢII GENERALE

În conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului cu privire la asociaţii şi fundaţii nr. 26 din 30 ianuarie 2000, ale prezentului statut şi în baza liberului consimţământ şi a liberei noastre iniţiative, am hotărât înfiinţarea Asociaţiei COALIŢIA ROMÂNĂ pentru EDUCAŢIE in INGINERIE - CREDING, persoană juridică română de drept privat, independentă, apolitică, nonguvemamentală, nonprofit - denumită în continuare, în conţinutul prezentului Statut "Asociaţia"

Art. 1
Denumirea Asociaţiei
Denumirea Asociaţiei este COALIŢIA ROMÂNĂ pentru EDUCAŢIE in INGINERIE - CREDING, potrivit certificatului de disponibilitate a denumirii Asociaţiei emis de Ministerul Justiţiei nr. 97417 eliberat la data de 04.04.2011. Denumirea Asociaţiei va fi scrisă pe fiecare act, publicaţie, comunicare, corespondenţă sau anunţ, transmise către persoane fizice sau juridice, instanţe judecătoreşti, organe administrative, instituţii publice, etc.

Art. 2
Forma juridică
Asociaţia COALIŢIA ROMÂNĂ pentru EDUCAŢIE in INGINERIE - CREDING este persoană juridică română de drept privat, independentă, apolitică, nonguvernamentală, nonprofit, constituită în baza Constituţiei României, a Ordonanţei nr. 26/2000, a Decretului nr. 31/1954 şi a dispoziţiilor prevăzute în actul constitutiv şi prezentul statut.

Art. 3
Sediul Asociaţiei
Sediul Asociaţiei este în Bucureşti, sector 1, Strada Polizu nr. 1-7, Corpul P, Sala P021, imobil Polizu. Sediul Asociaţiei poate fi schimbat în baza hotărârii Consiliului Director şi cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile. Asociaţia poate înfiinţa filiale, sucursale, birouri, agenţii, în ţară şi în străinătate, cu aprobarea Adunării Generale.

Art. 4
Durata Asociaţiei
Asociaţia COALIŢIA ROMÂNĂ pentru EDUCAŢIE in INGINERIE - CREDING este constituită pentru o perioadă nedeterminată de timp.

CAPITOLUL II

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

Art. 5
Scopul Asociaţiei
Scopul şi obiectivele Asociaţiei COALIŢIA ROMÂNĂ pentru EDUCAŢIE in INGINERIE – CREDING sunt acelea de a regândi pregătirea viitoarelor generaţii de ingineri şi formarea continuă a inginerilor pentru a contribui la rezolvarea principalelor provocări ale secolului al XXI-lea într-un sistem de învăţământ ancorat în problematica economiei şi societăţii bazată pe cunoaştere. Promovarea acestor obiective va fi efectuată prin acţiuni specifice în sferele ingineriei cu scopul re-instaurării statutului inginerului şi a contribuţiilor sale la creşterea calităţii vieţii.

Art. 6
Obiectivele Asociaţiei
Pentru realizarea scopului stipulat la art. 5 din prezentul Statut, Asociaţia COALIŢIA ROMÂNĂ pentru EDUCAŢIE in INGINERIE – CREDING are în vedere ca Obiectiv principal promovarea în spaţiul public a realizărilor valoroase ale ingineriei, îmbunătăţirea imaginii publice a ingineriei precum şi atragerea spre educaţia superioară în inginerie a absolvenţilor de liceu care dovedesc reale aptitudini în această direcţie.

Alte Obiective specifice ale Asociaţiei COALIŢIA ROMÂNĂ pentru EDUCAŢIE in INGINERIE – CREDING constau în: 1. Identificarea, formularea şi promovarea cerinţelor pieţii muncii în domeniul ingineriei, în raport cu dinamica tehnologiei, respectiv pentru eficientizarea pregătirii continue a inginerilor.
2. Identificarea provocărilor pentru ingineria secolului XXI şi formularea direcţiilor majore de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul ingineriei şi ştiinţelor inginereşti pentru a răspunde cerinţelor mediului economic şi ale societăţii moderne.
3. Formarea şi informarea resursei umane pentru inginerie, prin identificarea şi atragerea elevilor din ciclul pre-universitar cu aptitudini reale pentru ştiinţa-inginerie-tehnologie în vederea pregătirii pentru o carieră în inginerie şi/sau cercetare în ştiinţe inginereşti.
4. Promovarea programelor şi parteneriatelor de colaborare între universităţi şi mediul economic, inclusiv crearea unor platforme de instruire şi cercetare pentru tinerii ingineri şi aspiranţi la profesia de inginer.
5. Creşterea vizibilităţii şi atractivităţii profesiei de inginer prin prezentarea şi promovarea celor mai reprezentative personalităţi din domeniul ingineriei şi ştiinţelor inginereşti.
6. Revitalizarea Muzeului Naţional al Tehnicii, respectiv înfiinţarea şi dezvoltarea Muzeului Naţional al Ştiinţei, în vederea oferirii de experienţe de învăţare nonformală şi informală prin prezentarea principalelor realizări ale ştiinţei şi tehnologiei.
7. Constituirea unui sistem naţional de burse pentru elevi şi studenţi (licenţă, master, doctorat), cu contribuţia mediului economic, în vederea identificării şi susţinerii tinerilor cu aptitudini şi performanţe în inginerie şi ştiinţe inginereşti.
8. Facilitarea dialogului dintre universităţi şi mediul economic pentru operaţionalizarea şi eficientizarea stagiilor de pregătire practică a studenţilor în inginerie în cadrul agenţilor economici.
9. Constituirea unei structuri executive ce va asigura coerenţa cercetării de vârf în ştiinţe inginereşti.
10. Organizarea, anual, a Conferinţei Naţionale cu tema “Educaţia şi Formarea Generaţiilor Viitoare de Inginerie” şi acordarea premiilor CREDING pentru realizări deosebite în inginerie şi ştiinţe inginereşti.

CAPITOLUL III

MEMBRII ASOCIAŢIEI

Art. 7
Membrii fondatori sunt acei membri ce au contribuit la constituirea Asociaţiei.
Art. 8
Membrii de onoare sunt acele persoane care prin poziţia şi conduita lor conferă prestigiu Asociaţiei.
Membrii se bucură de toate drepturile, pe toată durata existenţei Asociaţiei, şi pot beneficia de unele gratuităţi şi reduceri în cadrul unor acţiuni pe care le desfăşoară Asociaţia, cu acordul scris al Consiliului Director.
Membrii fondatori au drept de vot egal în Adunarea Generală şi pot fi aleşi în Consiliul Director.

CAPITOLUL IV

ORGANIZARE. ORGANE DE CONDUCERE

Art. 9
Conducerea Asociaţiei
Conducerea Asociaţiei este asigurată de:
1.Adunarea Generală a Asociaţilor, organul de conducere al Asociaţiei, şi
2.Consiliul Director, organul de conducere operaţională.

Art. 10
Adunarea Generală
Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei, deliberativ compus din totalitatea membrilor Asociaţiei şi are rolul de a hotărî cu privire la organizarea şi funcţionarea Asociaţiei.
Adunarea Generală se întruneşte o dată pe an în sesiune ordinară, iar în cazuri extraordinare ori de câte ori este nevoie, la solicitarea Consiliului Director sau la cererea a 2/3 din membrii săi.
Hotărârile Adunării Generale se vor adopta cu o majoritate simplă a voturilor membrilor prezenţi.
Adunarea Generală este statutară în prezenţa a jumătate plus unul din membri, iar în cazul în care nu întruneşte numărul respectiv, se va face a doua convocare, fiind considerată statutară cu numărul membrilor prezenti.

ART. 11
Competenţele Adunării Generale

Adunarea Generală hotărăşte asupra:
- strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei subscrise scopului acesteia;
- programului general de activitate;
- bugetului de venituri şi cheltuieli, a suplimentării cheltuielilor necesare şi utile pentru Asociaţie, neprevăzute în buget şi a bilanţului contabil;
- alegerii şi revocării membrilor Consiliului Director.
- alegerii şi revocării cenzorului, sau dupa caz, a comisiei de cenzori -înfiinţării de filiale ale Asociaţiei, sau afilierii Asociaţiei la organisme interne şi internaţionale, federaţii sau alte structuri similare cu activitate de profil;
- aprobă sau / şi hotărăşte modificarea organigramei Asociaţiei;
- hotărăşte şi aprobă periodicitatea şi cuantumul prestaţiilor sau cotizatiilor tuturor membrilor Asociatiei;
- modificării actului constitutiv şi statutului Asociaţiei;
- schimbării sediului Asociaţiei;
- dizolvării şi lichidării Asociaţiei, stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare, şi are orice alte atribuţii prevăzute prin lege sau statut.

Art. 12
Consiliul Director asigură conducerea operaţională a Asociaţiei dar şi executarea hotărârilor Adunării Generale şi menţine legătura permanentă între membrii Asociaţiei.
Membrii componenti ai Consiliului Director au un mandat pe 4 ani. Consiliul Director şi este constituit din:
1) Un preşedinte – prof.dr.ing. Ioan Dumitrache
2) Doi vicepreşedinţi – prof.dr.ing. Ecaterina Andronescu si prof.dr.ing. Radu Mircea Damian
3) Secretar General – prof. dr.ing. Romeo-Florin Susan-Resiga.

Desemnarea primilor membri ai Consiliului Director se va putea modifica în cadrul primei Adunări Generale după constituirea Asociaţiei.
Consiliul Director se întâlneşte o dată pe lună, iar în cazuri excepţionale, ori de câte ori este nevoie.
Consiliul Director ia hotărâri cu majoritate simplă.

Art. 13
Atribuţiile Consiliului Director

În exercitarea competenţelor sale, Consiliului Director adoptă DECIZII şi:
- asigură organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Adunării Generale sub conducerea preşedintelui Consiliului Director;
- asigură conducerea Asociaţiei între sesiunile Adunării Generale prin adoptarea deciziilor;
- prezintă Adunării Generale raportul de activitate în perioadele anterioare şedintelor acestei adunări, modul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiecte de buget pe anul următor, proiectele şi programele Asociaţiei;
- răspunde de modul de administrare a patrimoniului Asociaţiei după regulile generale ale mandatului;
- propune organigrama şi politica de personal în cadrul Asociaţiei, sub condiţia prezentării acesteia în şedinţele Adunării Generale;
- validează propunerile de acordare, revocare sau exludere din caliatea de membru al Asociaţiei şi supraveghează modul de îndeplinire a obligaţiilor asociaţilor faţă de Asociaţie;
- îndeplineşte orice altă activitate prevăzută în statut sau trasată de Adunarea Generală.

Art. 14
Atribuţiile Preşedintelui
Preşedintele are următoarele atribuţii:
1) veghează la respectarea statutului si a R.O.F.;
2) convoacă Consiliul Director şi Adunarea Generală;
3) prezidează şedinţele Adunării Generale şi ale Consiliului Director;
4) are drept de semnătură în bancă şi poate delega şi alte persoane din Consiliul Director în acest scop;
5) are obligaţia de a semna toate hotărârile emise de către Adunarea Generală şi Consiliul Director, precum şi toate documentele ce ţin de activitatea Asociaţiei;
6) reprezintă interesele Asociaţiei în relaţiile cu organele de stat şi terţe persoane fizice sau juridice din ţară sau din străinătate;
7) răspunde şi informează Adunarea Generală despre activitatea Consiliului Director;
8) supune aprobării Adunării Generale investiţiile şi fondurile pentru buna desfăşurare a activităţii Asociaţiei;
9) îşi desfăşoară activitatea în limitele mandatului primit de la Adunarea Generală;
10) ordonanţează cheltuielile Asociaţiei;
11) angajează personalul auxiliar al Asociaţiei.

Art. 15
Atribuţiile Vicepreşedinţilor
Din Consiliul Director vor face parte şi cei doi Vicepreşedinţi ai Asociaţiei care vor avea atribuţii de reprezentare a Asociaţiei în mediul de afaceri din Romănia şi de promovare şi dezvoltare a activităţiilor şi ale programelor de cercetare ştiinţifică iniţiate de Asociaţie.
Vicepreşedinţii vor prelua toate atribuţiile Preşedintelui, în lipsa acestuia.

Art. 16
Atribuţiile Secretarului General
Alegerea în această funcţie se face de către Adunarea Generală, dintre membrii fondatori, pe o perioadă de 4 ani.
Secretarul Asociaţiei are următoarele atribuţii:
1) elaborează documentele de prezentare ale Asociaţiei şi le supune aprobării Consiliului Director, care la rândul său le supune, când este cazul, Adunării Generale;
2) urmăreşte elaborarea şi redactarea documentelor emise de Adunarea Generală şi Consiliul Director;
3) redactează hotărârile şi deciziile emise de către Adunarea Generală şi Consiliul Director;
4) semnează, împreună cu Preşedintele, orice alte acte emise de Consiliul Director şi răspunde împreună cu Preşedintele de materialele care implică Asociaţia;
5) verifică evidenţa financiară şi a patrimoniului Asociaţiei;
6) coordonează toate activităţile legate de patrimoniul Asociaţiei;
7) îndeplineşte orice sarcini şi/sau atribuţii pe care le primeşte de la Adunarea Generală, Consiliul Director sau de la Preşedinte, în domeniul de activitate al Asociaţiei.

CAPITOLUL V

PATRIMONIU ŞI VENITURI

Art. 17
Patrimoniul Asociaţiei
Patrimoniul iniţial este de 670 lei, sumă constituită prin aportul în numerar al fondatorilor, vărsată într-un cont deschis la Banca B.R.D..
Patrimoniul poate fi mărit în orice moment, în mod nelimitat, prin următoarele surse de finanţare şi/sau autofinanţare:
a) Cotizaţiile membrilor al căror cuantum este stabilit de Adunarea Generală;
b) Dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legale;
c) Donaţii, sponsorizări sau legate;
d) Resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
e) Sume rămase din exerciţiul anului financiar precedent;
f) Sume obţinute din:
- activităţile de publicare materiale şi studii;
- activităţile de formare şi consultanţă;
- activităţile de cercetare ştiinţifică
g) Alte venituri prevăzute de lege;

CAPITOLUL VI

DISPOZIŢII FINALE. MEMBRII ASOCIAŢIEI

Art. 18
Calitatea de membru fondator în cadrul Asociaţiei CREDING poate fi dobândită prin cerere aprobată de Adunarea Generală.

Art. 19
Încetarea calităţii de membru fondator se face:
a) la cererea acestuia;
b) prin retragerea calităţii de membru validată de Adunarea Generală.

Art. 20
Dizolvarea Asociaţiei
Asociaţia îşi pierde personalitatea juridică în următoarele cazuri:
1) prin decizia Asociaţiei, atunci când Adunarea Generală, potrivit art. 57 din Ordonanta 26/2000, a hotărât dizolvarea. Hotărârea de dizolvare trebuie luată cu o majoritate de două treimi din numărul membrilor Adunării Generale;
2) De plin drept:
a) Când scopul asociaţiei nu mai poate fi realizat;
b) Când numărul asociaţilor va scădea sub limita stabilită de lege;
3) Pe cale judecătorească
a) Când scopul sau acţiunea Asociaţiei a devenit ilicit, contrar bunelor moravuri sau ordinii publice;
b) Când scopul se urmăreşte prin mijloace ilicite, contrar bunelor moravuri sau ordinii publice;
c) Când Asociaţia urmăreşte un alt scop decât acela pentru care s-a constituit şi pe care l-a declarat;
4) În alte situaţii prevăzute de lege.
În cazul dizolvării Asociaţiei bunurile rămase în urma lichidării asociaţiei vor fi predate unei persoane juridice non-profit, cu scop similar, care urmează a fi desemnată de Adunarea Generală, cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţa de dizolvare, în condiţiile art 60 din OG nr. 26/2000.